; ;

Høringssvar 2018

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2018

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

Børne- og Socialministeriet

Systematisering og sanering af oplysninger i Tilbudsportalen

Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Erhvervsministeriet

Forslag til Landsplanredegørelse 2018

Mulig ændring af konkurrencelovens fusionstærskelværdier

Prioriteter til den nye EU-Kommissiones dagsorden

Lovforslag om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning

Lov om ændring af ændring af lov om dansk turisme

Lov om ændring af varemærkeloven m.fl.

Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

Kommissionens forslag vedr. oprettelse af programmet for det indre marked (2018/0231)

Kommissionens forslag under den flerårige finansielle ramme om den Europæisk Forsvarsfond (2018/0254)

Undersøgelse af bookingportaler - spørgeskema til hoteller

Undersøgelse af bookingportaler - spørgeskema til hotelbookingportaler/OTAs

Undersøgelse af bookingportaler - forbrugersurvey

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

"Kunstig Intelligens for Europa"

Forslag til forordning om fairness og transparens for erhvervsbrugere af online formidlingstjenester

"Toward a common European data space" samt "Guidance on sharing private sector data in the European data economy"

"A European retail sector fit for the 21st century"

EU-Kommissionens New Deal for Consumers

Consultation on Proposal for a regulation on European Crowdfunding Service Providers

Bekendtgørelsen om e-mærkning af færdigpakkede varer

Redegørelse om evaluering af Forbrugerklageloven

Udkast til Vejledning om landzoneadministration

EU Kommissionens høring om SMV definitionen

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde

Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Lov om Vækstfonden

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

Finansministeriet

Lov om Den Sociale Investeringsfond

Consultation on Fitness check of the EU framework for public reportin by companies - section 1 and section 5

Fremdriftsrapport på handlingsplan for verdensmålene

Forsvarsministeriet

Det internationale arbejde med ADR-konventionen

Høring vedr. WP.15 møde den 15.-17. maj 2018

Justitsministeriet

Forslag til lov om ændring af indsamlingsloven (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til indsamlinger foretaget blandt juridiske personer mv.)

Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (udvidet adgang til uddeling af arv og gaver mv.)

Forslag til EU-forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale (COM (2018) 225 final) og direktiv om udpegning af retlige repræsentanter (SOM (2018) 226 final)

National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021

Udkast til forslag til ændring af lov om tv-overvågning  mv.

Kultur- og Kirkeministeriet

Forslag til forordning om programmet Et Kreativt Europa

Lovforslag om ændring af ophavsretsloven

Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Miljø- og Fødevareministeriet

Europa-Parlamentes og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i realtioner mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Bekendtgørelse om klitfredning

Ændring af bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Bekendtgørelse om dispensation til placering inden for strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen af faciliteter til brug for eksisterende turismevirksomheders frilufts- og ferieaktiviteter

Indkaldelse af ideer og forslag til projekt om uddybning af havnen samt container og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København

Skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug) vedr. revision af fødevareforordningen mv.

Forslag til ændring af bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater (kontrolbekendtgørelsen)

EU vejledning om akrylamid, jf. forordning 2017/2158

Kommissionens forslag til direktiv om illoyale handelspraksisser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Anbefalinger fra ekspertpanelet vedr. en fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen

Vejledning om mærkning af oksekød

Lov om ændring af fødevareloven for så vidt angår strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne

Miljø- og Fødevareministeriets overimplementeringsscreening ifm. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets alm. del spørgsmål nr. 83 og 84

Ministeriet for offentlig innovation


Ministeriet for Udviklingssamarbejde


Skatteministeriet

Lovforslag om dele- og platformsøkonomi

Forskerskatteordning m.m.

Aktiesparekonto

Forslag om ændring af momsloven - den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordninger for salg af elektroniske ydelser mv.

Alkoholdirektiv - klassificering og definitioner

Initiativer mod sort arbejde

Lovforslag om EU-voldgiftskonventionen

Implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) i DK ret

Bekendtgørelsesændring om tobaksafgifter

Digital beskatning

Ændring af ølmoderationsordningen

Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger mm.

Lovforslag om fast driftssted m.m.

Ændring af regler for indtræden af fuld skattepligt

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Lovforslag om afgift af elektricitet (elvarmeafgift)

Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning

Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet - momssatser

Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet - særordningen for små virksomheder

Udkast til styresignal om moms - Privatpersoners import af varer via andre EU-lande

Ændring af ligningsloven og forsk. andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser vedr. børneopsparing)

Lovforslag om medarbejderaktier mv.

Lempelser for campingpladser/lystbådehavne, spiritusproducenter og lightergas

Sundhed- og Ældreministeriet

Gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicisnk udstyr

Supplerende høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (kontrolforanstaltninger mod poliovirus, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebr for visse opgaver vedr. medicinsk udstyr)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (kontrolforanstaltninger mod poliovirus, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedr. medicinsk udstyr)

Forslag til Lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomheder, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed (Styrket tilsyn på ældreområdet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service (plejehjemsportal)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Forslag om ændring af færdselsloven - p-afgifter

Udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven (klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel)

Ændringsforslag vedr. udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station

Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af søloven, ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering og ændring af bekendtgøresle om Dansk Internationalt Skibsregister

Europa-Kommissionens forslag til revision af direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

Europa-Kommissionens forslag til ændringer af direktiv om maksimal længde af kabiner

Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af elektroniske transportdokumenter

Europa-Kommissionens forslag til mærkning af dæk i relation til brændstofseffektivitet

Europa-Kommissionens forslag til forordning om forenkling af administrative procedurer for TEN-T projekter (Smart TEN-T)

Europa-Kommissionens forslag om typegodkendelse af motorkøretøjer

Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjeres kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne om særtransport

Ændring af bekendtgørelse om vejnet til modulvogntog

Lov om ændring af godskørselsloven (tilladelsesordning for varebiler)

Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Forslag om ændring af Byggeloven

Impact Assessment on Heavy Duty Vechicles

Labelling of Tyres

Uddannelses- og Forskningsministeriet

  

Udenrigsministeriet

Kommende frihandelsforhandlinger mellem EU og hhv. Australien og New Zealand


Udlændinge- og Integrationsministeriet

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 

Undervisningsministeriet

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelse mv., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse mv. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet

  

Øvrige

The Commission's Communication on the implementation of the circular economy package: options to address the interface between chemiccal, product and waste legislation

Public consultation on the implications of digitalization on competition policy

Public consultation concerning the European Commission recommendation on illegal content online and increased responsibility for online platforms

Forslag til fælles nordjysk turismestrategi

Consultation on building a proportionate regulatory environment to support SME listing published by the European Commission

Andre relaterede guides i temaet