Analyser

Analysenotater 2018

Dansk Erhverv udgiver løbende forskellige analyser primært inden for det erhvervspolitiske og økonomiske område.

Analyse

Nr. 66: Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug
Der er i øjeblikket en diskussion om, hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være fremadrettet. Et af pejlemærkerne er, at det offentlige forbrug skal følge det demografiske træk – det vil stort set opbruge hele det finanspolitiske råderum i 2025. Det tager dog ikke højde for, at den offentlige sektor kan blive mere effektiv. Hvis udviklingen siden 2008 fortsætter, vil det stort set kunne dække det demografiske træk.

Nr. 65: Deleøkonomien anno 2018
Det er ikke kun hovedstadsområdet der har fået øjnene op for deleøkonomi. De øvrige regioner er også begyndt at benytte private kørselstjenester og indlogeringstjenester. De vigtigste bevæggrunde for at benytte deleøkonomiske tjenester er bekvemmelighed og besparelser.

Nr. 64: Korte ansættelser gavner langtidsledige
Langtidsledige kan med fordel vælge at tage en kortere ansættelse i løbet af ledighedsperioden - også selvom det er på et lavere kompetenceniveau end det, som de er uddannet til. En ny undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder viser nemlig, at virksomhederne i vidt omfang ser det som en styrke for kandidatens fremtidige jobmuligheder.

Nr. 63: Skattetryk højt og konstant
Når man følger den politiske debat, så kan man få indtrykket af, at skatterne er blevet sat ned over de seneste år. Det er også tilfældet, men når det er sket, så er andre skatter i samme ombæring blevet sat op. Når man kigger på det samlede skattetryk, der måler skatteindtægter som andel af BNP, så har skattetrykket været på et nogenlunde konstant niveau siden midten af 1980’erne.

Nr. 62: Snævre prisparitetsklausuler på overnatningsmarkedet
De store online hotelbookingportaler stiller krav om, at de hoteller som bruger dem accepterer smalle prisparitetsklausuler. Det betyder, at hotellerne ikke må sælge deres hotelværelse billigere på deres egen hjemmeside. Det har en række uhensigtsmæssige effekter og virker hæmmende for konkurrencen på markedet.

Nr. 61: Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige 'nej' til nye ordre
Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere for virksomhederne at rekruttere nye medarbejdere. Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige 'nej' til nye ordrer.

Nr. 60: Vækst i lidt højere gear i 3. kvartal
Dansk Erhvervs lastbilindikator peger i retning af, at den økonomiske vækst gik et lille gear op i 3.kvartal. Antallet af lastbiler der krydsede Storebæltsbroen steg med lidt over 1 pct. i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal.

Nr. 59: Den østeuropæiske arbejdskraft-kilde tørrer ud
Ledigheden er meget lav i de lande, som hidtil har været Danmarks ”hovedleverandører” af udenlandsk arbejdskraft. Den store mangel på arbejdskraft, truer med at bremse vores vækstmuligheder. 

Nr. 58: Erhvervsgymnasiet mere populært i Jylland end på Sjælland
Antallet af unge, der tager en gymnasial uddannelse, er steget. De erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, HTX og HHX, er mindst populære i Region Hovedstaden, og mest populære i Jylland. 

Nr. 57: Hvor meget fylder turisme/oplevelsesøkonomi i landets kommuner?
Der er store kommunale forskelle på, hvor mange job der knytter sig til turisme. Turisterne vælger destination alt efter fremkomsten af attraktioner og oplevelsesmuligheder.

Nr. 56: Kontante konsekvenser, hvis adgangen til udenlandsk arbejdskraft forringes
Mere end hver tredje virksomhed forventer, at danske virksomheder må sige nej til nye ordrer og opgaver eller sende flere opgaver ud af landet, hvis adgangen til udenlandsk arbejdskraft begrænses.

Nr. 55: Ehandel med dagligvarer
Det er blevet populært at handle fødevare eller dagligvare på nettet. 23 pct. af alle, der e-handler, har købt dagligvarer eller fødevarer på nettet, når man ser på de seneste 12 måneder.

Nr. 54: Ehandel anno 2018
Analysen kortlægger de danske forbrugeres e-handel og beskriver de vigtigste trends og nøgletal. I de senere år, har der eksempelvis været en stigning i andelen som e-handler blandt andet beklædning, musik, computerspil og medicin.

Nr. 53: Danskerne er begejstrede for udenlandsk arbejdskraft
Danskerne hilser udenlandsk arbejdskraft velkommen, viser befolkningssurvey. Ifølge to ud af tre danskere er udlændinge velkomne i Danmark, så længe de arbejder og bidrager mere end de koster til de offentlige kasser.

Nr. 52: Eliteuddannelser er kvindeuddannelser
Der er en klar overrepræsentation af kvindelige studerende ved de uddannelser, som kræver et snit på mindst 9. Det er således 65 pct. af de studerende ved disse uddannelser, som er kvinder.

Nr. 51: Akademikeres børn fylder mere i kemi- og fysiktimerne
Andelen af akademikerbørn er meget højere inden for blandt andet matematik, fysik og kemi end sprogfag. Det indikerer, at forskelle i fremtidige uddannelsesvalg, løn- og karrieremuligheder mellem akademikerbørn og andre familietyper delvist opstår i gymnasiet.

Nr. 50: Ulovlig streaming og download i Danmark
Danskerne streamer og downloader stadigvæk ulovligt indhold i stort omfang – og hver tiende dansker mener, at det er i orden. Det har store konsekvenser for de kreative erhverv.

Nr. 49: Lastbilerne med god start på 3. kvartal
Dansk Erhvervs lastbilindikator peger i retning af, at den økonomiske aktivitet herhjemme kom godt fra land i 3. kvartal.

Nr. 48: Det går godt for dansk modeeksport
Siden 2013 er den danske modeeksport vokset med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5,7 pct. Væksten er trukket af et bredt globalt økonomisk opsving, og der er tegn på, at modeeksporten også kommer til at vokse solidt i 2018.

Nr. 47: Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner
Graden af konkurrenceudsættelse stiger langsomt. Der er store forskelle på, hvor meget de forskellige kommuner konkurrenceudsætter, og hvor meget de konkurrenceudsætter inden for bestemte områder.

Nr. 46: Stigende utilfredshed med jobcentrene
De danske virksomheder oplever i disse år mangel på arbejdskraft. Alligevel tøver mange virksomheder med at bruge de danske jobcentre i deres søgning efter relevante kandidater som følge af en udbredt utilfredshed med jobcentrene.

Nr. 45: Bundrekord i selvstændige
Mens lønmodtagerbeskæftigelsen i Danmark måned for måned sætter rekord slår antallet af selvstændige måned for måned bundrekorder.

Nr. 44: Detailhandels-arbejdssteder
På landsplan er der fra 2008 til 2016 forsvundet ca. 3.000 detail-arbejdssteder. Der er dog stor forskel på, hvordan udviklingen har været på tværs af landets kommuner.

Nr. 43: Fleksible udbudsreformer bruges for lidt
De offentlige myndigheder har kun taget de nye fleksible udbudsformer til sig i et begrænset omfang. Efter to år med den nye udbudslov kan det konstateres, at de kun bruges i 6,4 pct. af de offentlige udbud.

Nr. 42: Er cykel euforien slut
Cykelhandlernes omsætning i 2017 faldt med 2,4 pct. Det nye år, er heller ikke startet særligt godt for cykelhandlerne, idet salget 1. kvartal 2018 lå 21 pct. under niveauet for samme kvartal året før.

Nr. 41: Urealistiske tidsfrister for udbud op mod sommerferien
Det offentlige udbyder ofte opgaver med frist i sommerferien, hvor de mest kompetente virksomheder kan være ferieramte og derfor ikke byder på opgaven. Konsekvensen kan være mindre kvalitet for pengene.

Nr. 40: 6.000 flere jobs i hoteller og restauranter om sommeren
De mange turister, der afholder sommerferie i Danmark og i løbet af sommerferien derfor lægger penge i landet, giver hotellerne og restauranterne en ekstra omsætning på 1,5 mia. kr. og skaber 6.000 ekstra fuldtidsjobs.

Nr. 39: E-handlen brager frem i detailsektoren
E-handlen har udvist tocifrede vækstrater gennem de seneste år. Det smitter af på detailhandlens forventninger til salget via de online kanaler i 2018.

Nr. 38: Rygepolitik i de private danske virksomheder
Hver niende private danske virksomhed har indført rygeforbud i arbejdstiden. Det betyder samtidig, at man er gået længere end rygeloven tilsiger for at forhindre rygning på arbejdspladsen.

Nr. 37: Den økonomiske udvikling i regionerne
Målt som BNP per indbygger ligger Nordjylland og Midtjylland fortsat under førkriseniveauet for 2008.

Nr. 36: Lidt flere nye virksomheder i 1. halvår af 2018
I 2. kvartal 2018 blev der etableret 9.938 nye virksomheder i Danmark. Det svarer til en lille stigning på 0,4 pct. i forhold til 1. kvartal.

Nr. 35: Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter
Danmarks høje afgiftsniveau giver mange danskere incitament til at købe nydelsesmidler, som er indført illegalt uden om det danske moms- og afgiftssystem.

Nr. 34: Momsindtægter fra udenlandske netbutikker
I 2017 var danskernes samlede e-handel med varer købt i udlandet ca. 14 mia. kr. Dansk Erhverv skønner, at den danske statskasse går glip af momsindtægter for ca. en halv mia. kr. som følge af momssnyd og undtagelse.

Nr. 33: BNP voksede i 2. kvartal ifølge lastbilerne
Ifølge lastbilsindikatoren for 2.kvartal synes der på kort sigt at være udsigt til vækst i dansk økonomi.

Nr. 32: Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret
Forandringstempoet i erhvervslivet er øget, og det har fået mange virksomheder til at operere med kortere planlægnings-tidshorisonter i deres strategiplaner.

Nr. 31: Grænsehandelsanalyse 2018
Danskerne er vilde med at grænsehandel. Halvdelen af de danske husstande grænsehandler mindst én gang om året. Dermed går Danmark glip af omsætning, arbejdspladser og provenu til statskassen.

Nr. 30: Stigende mangel på arbejdskraft i landtransport
I maj måned rapporterede 21 pct. af virksomhederne indenfor landtransportbranchen, at de oplevede mangel på arbejdskraft – det er dobbelt så mange som for et år siden.

Nr. 29: Produktivitetsvækst i telekommunikation
En af de brancher, der trækker i retning af markant højere produktivitetsvækst, er telebranchen. Det skyldes især, at branchen har oplevet store teknologiske fremskridt siden årtusindskiftet.

Nr. 28: Optimismen trives i de danske virksomheder
De danske virksomheder er for alvor kommet ud af krisen og forventer at øge omsætning, antal ansatte, investeringer og eksport i løbet af de kommende 12 måneder.

Nr. 27: Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU's Persondataforordning
Mange danske virksomheder vurderer ikke, at de når at blive klar til når EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj.

Nr. 26: Danmark er et service- og videnssamfund
Danmark er et servicesamfund. Knap ¾ af de privatbeskæftigede har job inden for servicesektoren. Det er dog de færreste danskere, der er klar over, at service er den største erhvervssektor.

Nr. 25: Aktuelle trends i butikslivet
Antallet af butikker i detailhandlen er samlet set faldet over de senere år, men med forskellige udviklinger på tværs af de enkelte brancher.

Nr. 24: Lastbilerne fortsat i lavt gear
Skal man lytte til lastbilerne, ser det desværre ud til at farten på væksten i dansk økonomi er gået et gear ned, de første fire måneder af 2018.

Nr. 23: Misbrug af betalingskort
Misbrug af betalingskort er desværre blevet et betydeligt problem i Danmark – både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv.

Nr. 22: Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer
De danske virksomheder oplever et stort potentiale for energiforbedringer. Kun få virksomheder har dog planer om at realisere dem.

Nr. 21: Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder
Mange beskæftigede kan blive påvirkede af Brexit. I Danmark er knap 39.000 beskæftigede direkte eller indirekte afhængige af dansk eksportsalg til Storbritannien.

Nr. 20: Lastbilerne indikerer stilstand
Med udgangspunkt i lastbilsindikatoren synes der på kort sigt ikke at være udsigt til ret meget vækst i dansk økonomi.

Nr. 19: Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?
Kun 3 pct. af danskerne går med planer om at starte ny virksomhed inden for de kommende tre år. Dermed skraber vi bunden, når vi sammenligner med andre EU-lande.

Nr. 18: Uændret antal nye virksomheder i 1. kvartal
Antallet af nyetablerede virksomheder i årets første 3 måneder indikerer ikke en voksende aktivitet, hvad angår etableringen af nye virksomheder.

Nr. 17: Hotelbranchen mangler arbejdskraft
Arbejdskraft er blevet en mangelvare i hotelbranchen. Aktuelt er det hver tiende hotelvirksomhed, der oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor.

Nr. 16: Engrosbarometer, marts 2018
Engrosbranchen oplevede fremgang i beskæftigelse, omsætning og eksport i 2017.

Nr. 15: Hotellerne fik et halvsløjt 2017
Hotelbranchen havde et halvsløjt 2017, med den laveste vækst siden kriseåret 2010.

Nr. 14: Restauranterne fik et halvsløjt 2017
2017 blev et halvsløjt år for landets restauranter med en vækst på lidt over 3 pct. Det er en lavere vækstrate end de foregående år.

Nr. 13: Lastbilerne indikerer lavere fart på væksten i februar
Lastbilstrafikken over Storebælt gik lidt tilbage i februar, det indikerer lavere vækst.

Nr. 12: Stor vækst i antallet af amerikanske turister
Flere amerikanske turister har fået øjnene op for Danmark, som feriemål. Antallet af overnatninger fra amerikanske turister i Danmark, voksede med 11 pct. fra 2016 til 2017.

Nr. 11: Virksomhedernes outsourcing skifter karakter
Danske virksomheder outsourcer i stigende grad til EU-lande i Østeuropa. Derimod outsources der mindre til Kina. Outsourcing skyldes især, at det er blevet sværere at få adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Nr. 10: Danske virksomheder er i front på cloudteknologi
Cloud-teknologi har på få år vundet stort indpas i erhvervslivet. Dermed har dansk erhvervsliv en klar styrkeposition når det kommer til at udnytte de muligheder, cloud-løsninger åbner for.

Nr. 09: Telebranchen har fået gang i væksten igen 
Telebranchen har overvundet et svagt 2016, hvor omsætningen faldt med 2,8 pct. i forhold til det foregående år. I 2017 var der atter fremgang på 3,5 pct.

Nr. 08: E-sporten boomer
E-sporten har overhalet amerikansk fodbold, badminton og cykling i forhold til, hvor meget der spilles hos Dansk Spil. Det indikerer, at der i høj grad er blevet en dannet sportsgren med en væsentlig følgeskare.

Nr. 07: Danskerne er vilde med Valentinsdag
Danskerne har taget Valentinsdag til sig. Mærkedagen fejres nu af cirka hver fjerde dansker. Nogle går på restaurant, andre giver blomster. Det skaber stort potentiale for detail- og restaurationsbranchen.

Nr. 06: Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget
Aktiekurserne er faldet markant de seneste dage. Efter vores vurdering markerer de faldende aktiekurser ikke indgangen til en global økonomisk krise. De globale økonomiske nøgletal er fortsat stærke.

Nr. 05: Rekordhøjt antal lastbiler indikerer fin økonomisk vækst
Rekordmange lastbiler krydser storbælt i årets første måned. Det indikerer fin økonomisk vækst.

Nr. 04: Den samlede beklædnings- og fodtøjseksport når nye højder
Siden 2013 har dansk beklædnings- og fodtøjseksport oplevet en konstant stigende udvikling. Baseret på eksporttal for de første ti måneder af 2017, forventer Dansk Erhverv, at væksten fortsætter til et samlet niveau på 32,8 mia. kr.

Nr. 03: Rekordmange nye virksomheder i 2017
I 2017 så 35.700 nye virksomheder dagens lys. Det er 2.500 flere virksomheder end året før. Der blev registreret flest nye virksomheder i Hovedstaden og Østjylland.

Nr. 02: Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde
Kommunaldirektørerne vurderer, at et offentlig-privat samarbejde samlet set kan forbedre kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse. Alligevel forventer kommunaldirektørerne ikke at øge anvendelsen af offentlig-private samarbejder.

Nr. 01: Lastbilerne indikerer fin vækst i 4. kvt. 2017
I 4. kvartal 2017 var der 363.931 lastbiler, der passerede Storebælt. Det er det højeste antal nogensinde. Det økonomiske opsving ser derved ud til at fortsætte.

Når man følger den politiske debat, så kan man få indtrykket af, at skatterne er blevet sat ned over de seneste år. Det er også tilfældet, men når det er sket, så er andre skatter i samme ombæring blevet sat op. Når man kigger på det samlede skattetryk, der måler skatteindtægter som andel af BNP, så har skattetrykket været på et nogenlunde konstant niveau siden midten af 1980’erne.

Kontakt

Politisk-Økonomisk

Malthe Mikkel Munkøe

Analysechef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.